ÖĞRENCİ PSİKOLOJİSİ ve KARİYER PLANLAMA TESTLERİ

5 - 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ ve EBEVEYNLERE ÖZEL TESTLER

Lise ve Üniversite giriş sınavları ve kariyer planlama öğrencileri ve ebeveynleri oldukça kaygılandıran ve strese sokan bir konudur. Kişinin geleceğini şekillendirdiği bu dönemlerde yanlış yönlendirmeler istemediği tercihlere ve zaman kaybına neden olabilir. Öğrencinin motivasyonu, stres seviyesi, akranları ve ailesi ile olan ilişkisi, ilgi alanları ve çalışma stili iyi bir başarı için önem taşımaktadır. Bu stresli dönemde ise hem öğrencinin hem de ebeveynlerin içinde bulundukları dönemin koşulları sebebiyle kendilerini algılamaları ve doğru kararlar almaları zorlaşmaktadır.

Öğrenci Psikolojisi ve Kariyer Planlama İzlem Testleri öğrenciye uygun meslek seçimi ve ilgi alanlarının belirlenmesinde yardımcı olur. Sınav kaygısı, motivasyon, stres, akran ilişkileri hakkında geribildirim vererek hem doğru bir kariyer planlamak hem de süreç içerisinde daha az stres yaşamaya ve farkındalık kazanmaya katkı sağlar.

Öğrenci Psikolojisi ve Kariyer Planlama İzlem Testleri Bize Ne Söylüyor?

 • Öğrenci psikolojisi testleri ile ders ve okul performansının analiz edilmesi

 • Ebeveyn ve öğrencinin değerlendirilmesi ile doğru meslek seçimi

 • Lise tercihinde öğrencinin kişisel ilgi ve yeteneklerinin değerlendirilmesi

 • LGS ve YKS sınavlarında stres yönetimi, sınav kaygısını kontrol etme becerisi

1. Mesleki Eğilim Belirleme Cetveli

Öğrencilerin ilgi ve isteklerinin farkına varmalarını sağlamak ve hangi meslek alanına yatkın olduklarını belirlemek amacıyla kullanılır.

2. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği öğrencilerin yetenekleri ve ilgileri hakkında daha berrak ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Akademik Benlik Kavramı Ölçeği ile bir kimsenin dört yetenek ve on bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramları ölçülmektedir. Bunlar: Sözel Yetenek, Sayısal Yetenek, Şekil – Uzay Yeteneği, Göz – El Koordinasyonu, Fen Bilimleri İlgisi, Sosyal Bilimler İlgisi, Ziraat İlgisi, Mekanik İlgi, İkna İlgisi, Ticaret İlgisi, İş Ayrıntıları İlgisi, Edebiyat İlgisi, Yabancı Dil İlgisi, Güzel Sanatlar İlgisi, Müzik İlgisi, Sosyal Yardım İlgisi.

3. Sınav Kaygısı Ölçeği

Sınav Kaygısı, sanılanın aksine öğrencileri sadece sınav dönemleri gibi belirli dönemlerde etkilemez. Sınav kaygısı öğrencilerinin yaşamının büyük bir kısmını etkileyen kapsamlı bir süreçtir. Artan sınav sayısı ve sınava giren öğrencilerin yaşlarının giderek düşmesi ve sınavların mesleklerle ilişkilendirilmesi bunun sebeplerindendir. Sınav kaygısı performans ve başarıyı oldukça etkiler. Sınav Kaygısı Ölçeği ile ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin sınav kaygısını ölçmeyi hedeflemektedir.

4. Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği

Kariyer, bireyin mesleki olarak zaman içerisindeki gelişimi ve kaydettiği aşamadır. Kariyer seçimi yaygın olarak lise ve üniversite dönemlerinde yapılmakla birlikte kariyer seçim yaşı giderek düşmektedir.  Kariyer hedefi bireyin geleceğini şekillendirmesi ve motivasyonu açısından büyük önem taşır. Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeğinin ile ortaokul ve lise öğrencelerine uygulanması hedeflenmektedir.

5. Akran Zorbalığı (5 - 8. sınıf öğrencileri)

Akran zorbalığı; çocuk ve ergen yaştaki öğrencilerde bir öğrencinin diğer öğrenci ya da öğrencilere karşı sözel, davranışsal ve fiziksel olarak örseleyici ve zarar verici olumsuz davranışlarda bulunmasıdır. Akran zorbalığına maruz kalan öğrencinin stres seviyesi artmakta, bu öğrenciler okula gitmek istememekte ve akademik başarıları düşmektedir. Akran zorbalığını tespit etmek ve önlemek oldukça önemlidir. Akran Zorbalığı Ölçeği ortaokul çağındaki öğrencilerin akran zorbalığına karşı tutumunu tespit etmeyi hedeflemektedir.

6. Akran Baskısı Ölçeği (9 - 12. sınıf öğrencileri)

Ergenlik döneminde ergenin aile olan bağı azalmakta bunun yerini akran grupları almaktadır. Ergen akran grupları ile ailesiyle geçirdiği vaktin neredeyse iki katını geçirir bu sebeple de akran grupları tarafından onaylanmak, kabul görmek ve beğenilmek onlar için oldukça önemlidir. Bu durum bazen olumsuz sonuçlar doğurabilir. Akran Baskısı Ölçeği ergenler için kullanılmaktadır ve bu durumun tespiti hedeflenmektedir.

7. Akademik Motivasyon Ölçeği 

Motivasyon, eğitim sürecindeki önemli niteliklerden biri haline gelmiştir. Bunun nedeni, motivasyon düzeyinin öğrencilerin nitelikli ve verimli bir öğrenme sürecini tamamlamaları için etkili olmasıdır. Motivasyon düzeyi yüksek olan bir bireyin akademik faaliyetleri ile motivasyon düzeyi düşük olan bireyin akademik faaliyetleri arasında önemli farklar vardır. Akademik motivasyon, akademik faaliyetleri yapmakta istekli olmak şeklinde tanımlanabilir. Akademik alandaki başarıyı etkileyen önemli bir unsurdur. Akademik motivasyon aile ve çevreden de oldukça etkilenmektedir. Akademik Motivasyon Ölçeği ile ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin akademik motivasyonunu ölçmek hedeflenmektedir.

8. Algılanan Stres Ölçeği

Stres, günümüzde hayatımızın birçok yerinde bizi etkileyen bir unsurdur. Stres işlevsizlik ve birçok sağlık sorununa neden olabilir ve hayat kalitesini düşürmektedir. Algılanan stres ölçeği ile ebeveyn ve öğrencilerin son bir ay içindeki stres düzeyinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

9. Algılanan Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı Ölçeği

Eğitim sistemi içerisinde artan sınav sayısı ebeveynlerin çocukları üzerinde yaptığı başarı baskısını da arttırmaktadır. Kimi zaman uygulanan bu baskı çocuklarda strese neden olmakta ve başarı düzeylerini de düşürmektedir. Algılanan Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı Ölçeği ile ortaokul ve lise öğrencilerinin algıladığı başarı baskısının ölçülmesi hedeflenmektedir.

10. Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği

Doğru ve verimli ders çalışmak öğrenmeyi etkileyen unsurlardan biridir. Etkili ders çalışmak, verilen ödevi zamanında tamamlamak, dersi veren öğretmen hakkındaki olumlu görüş ve dersin amaçlarını benimsemek bu noktada önemlidir. Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği ile ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin ders çalışma yaklaşımının ölçülmesi hedeflenmektedir.

11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği

Sağlıklı ve mutlu bir birey olmak için sosyal ve duygusal yönden yeterli olmak önemlidir. Gençlerde sosyal ve duygusal anlamda hissedilen yetersizlik şiddet, bağımlılık gibi birçok olumsuz sonuç doğurur. Bu olumsuz etkilere karşı erken bir dönemde sosyal duygusal öğrenme becerilerinin tespiti önemlidir. Sosyal duygusal öğrenme becerileri ölçeği ile ortaokul çağındaki öğrencilerin sosyal duygusal öğrenme beceri düzeyinin ölçülmesi hedeflenmektedir.

12. Algılanan Öğrenme Ölçeği

İnsanlar doğdukları andan itibaren bir şeyler öğrenmek en büyük amaçlarından biri olmaktadır. Öğrenme, bireyin yaşadığı deneyimleri sonucu davranışlarında meydana gelen uzun süreli değişimlerdir. Öğrenme hem içsel hem de dışsal bir değişim sürecidir. Algılanan Öğrenme Ölçeği ile ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin öğrenmeye yönelik tutumlarının ölçülmesi hedeflenmektedir.

13. Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği

Benlik (kendilik) kavramı bireyin kendini tanımlayıp değerlendirmesi şeklinde tanımlanabilir. Bireyin kendine yönelik algısı ebeveyn rolünü de temelden etkilemektedir. Ebeveynin çocukla olan ilişkisi, hissettiği doyum ve yeterlilik ebeveyn kendilik algısı temelinde şekillenmektedir. Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği ile ebeveynlerin ebeveynlik kendilik algısı tutumunun ölçülmesi hedeflenmektedir.

ÖĞRENCİ PSİKOLOJİSİ ve KARİYER PLANLAMA TESTLERİ

KONU BAŞLIKLARI


 • Mesleki Eğilim Belirleme Cetveli

 • Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

 • Sınav Kaygısı Ölçeği

 • Kariyer Hedefi Geribildirim Ölçeği

 • Akran Zorbalığı (5 - 8. sınıf öğrencileri)

 • Akran Baskısı Ölçeği (9 - 12. sınıf öğrencileri)

 • Akademik Motivasyon Ölçeği

 • Algılanan Stres Ölçeği

 • Algılanan Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı Ölçeği

 • Ders Çalışma Yaklaşımı Ölçeği

 • Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ölçeği

 • Algılanan Öğrenme Ölçeği

 • Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği