Tıbbi Sekreterlik Nedir? Hasta Kabul Görevlisi Nasıl Olunur?

Tıbbi Sekreterlik Nedir? Hasta Kabul Görevlisi Nasıl Olunur?

İletişim ve bilgi / belge kavramları birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmayan önemli kavramlardır. (Tıbbi sekreterliğin temel görev alanlarındandır.) Belgelerden verimli şekilde yararlanılabilmesi için; belgelerin bilimsel ilke ve kurallara göre; toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve tekrar hizmete sunulması gerekir. Yani  dokümantasyon faaliyetlerine tabi tutulması gerekir.

Tıbbi kayıt ve hasta dosyaları kayıt sisteminin düzenli olması ve verimli çalışması, bu konuda mesleki eğitim almış sağlık çalışanları ile doğrudan orantılıdır. Sağlık hizmetleri ileri teknolojinin kullanıldığı, hekimler, hemşireler, teknisyenler, terapistler, yöneticiler, tıbbi sekreterler ve diğer sağlık çalışanlarının kapsamlı ve koordineli bakım sağlama görevini üstlendiği emek yoğun bir sektördür. Tıbbi sekreterler sağlık ekibinin bir parçası olarak hastanın hastaneye başvurmasından taburcu işlemlerinin yapılmasına kadar olan bütün aşamalarda birçok farklı görevi üstlenmektedir. 

İçinde bulunduğumuz çağa kimi zaman “İletişim çağı”, kimi zaman “Bilgi çağı” denildiğini biliyoruz. İletişim ve bilgi / belge kavramları birbirini tamamlayan ve birbirinden ayrılmayan önemli kavramlardır. (Tıbbi sekreterliğin temel görev alanlarındandır.)

Mükemmel Bir Kariyer Tercihi: Tıbbi Sekreter - Asistan Olmak İçin 7 Neden

Bilgi, insanlığın başlangıcından beri toplumların gelişmesinde en önemli unsur olmuştur. Bilgi insanlığın en değerli hazinesidir. Günümüzde toplumsal yaşamın her aşamasında bilgiye olan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle bilgiyi teknoloji ile daha etkin kullanabilecek imkânlar oluşturulmalıdır. En geniş anlamda belge, eldeki verilerin ve bilginin kaydedildiği değişik kayıt ve yayın türlerine verilen addır. İnsanların çeşitli amaçlarla yaptıkları çalışmalardan elde edilen bilginin düzenli bir şekilde kayıt edildiği bilgi kaynaklarına doküman denilmektedir.

Belgelerin Özellikleri Nasıl Olmalıdır?

Belgeler:
• İhtiyaç duyulan nitelik ve nicelikte,
• İstenilen zamanda,
• İstenilen yerde,
• Doğru bilgiyi içerir şekilde olmalı ve sunabilmelidir.

Sağlık kurumlarında bu görevler; Tıbbi Sekreterlerindir. Belgelerden verimli şekilde yararlanılabilmesi için; belgelerin bilimsel ilke ve kurallara göre; toplanması, düzenlenmesi, saklanması ve tekrar hizmete sunulması gerekir. Yani dokümantasyon faaliyetlerine tabi tutulması gerekir. Bu anlamda belge ile dokümantasyon faaliyetleri arasında sıkı bir iş birliği vardır.

İstenilen bilgi ve belgelere kolay ulaşılabilmesi için dokümantasyon faaliyetlerinin bilimsel ilke ve kurallara göre yapılması gerekir.
İçinde bulunduğumuz bilgi çağının gereği olarak; özellikle sağlık alanında; bilginin
• Üretilmesi,
• Kullanımı,
• Yönetimi ve
• Değerlendirilmesi giderek artan bir oranda önem kazanmaktadır.

Sağlık hizmetlerinde etkin bir hizmet sunumu için sistematik olarak bilginin elde edilmesi, kayıt edilmesi ve saklanması zorunludur.

Diş Hekimi Asistanlığı Eğitimine İlgi Artıyor

Bunun içinde düzenli ve kaliteli bir bilgi kayıt sisteminin olması gerekir. Dünyada, sağlıkla ilgili bilginin kaydı ve saklanması işlemleri (tıbbi dokümantasyon işlemleri); tıbbi  sekreterlik  veya benzer eğitim alanlarından mezun olanlar tarafından yapılmaktadır. Tıbbi kayıt ve hasta dosyaları kayıt sisteminin düzenli olması ve verimli çalışması ise, bu konuda mesleki eğitim almış sağlık çalışanları  ile doğrudan orantılıdır.

Hastanede verilen hasta bakım ve tedavi hizmetinin kalitesini yükseltmede;

• Tıbbi kayıtların doğru tutulması
• Zamanında tutulması
• İhtiyaç duyulduğunda hizmete sunulması gerekir.

Hastalıkların, uluslararası sınıflandırılması sistemine göre (ICD) kodlanması TİG (Tanı İlişkili Grup) için özellikle önemlidir. Doğru kod için doğru dokümantasyon gerekir. Bunun çözümü ise tıbbi  sekreterlik eğitimi almış personeldir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Eğitimi

Günümüzde sağlık hizmetleri; farklı mesleklerin bir arada, kaliteli hasta bakım ve tedavi hizmeti sunmak için yüksek teknolojik imkânlardan azami şekilde yararlanarak sunulan bir ekip hizmetidir.

Tıbbi sekreterler sağlık ekibinin bir üyesi olarak, hastanın hastaneye kabulünden taburcu oluncaya kadarki tüm aşamalarda birçok görevi üstlenmektedir. Tıbbi sekreterlik, tıbbın ve hasta kayıtlarının gelişimine paralel bir geçmişe sahiptir. Bu anlamda toplumsal ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda tıbbi sekreterlikte de önemli değişiklikler ve gelişmeler görülmüştür. Çağımız sağlık hizmetlerinde bilgiye olan talebin artması ile tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında birtakım farklı yaklaşımlar ve uygulamaların ortaya çıktığı görülmüştür.

Sağlık Kurumlarının Gizli Kahramanları: Tıbbi Sekreter ve Hasta Kabul Görevlileri

Hastanelerde bilgisayar teknolojisinin kullanılmasında sağlanan gelişmeler, tıbbi sekreterlik mesleğinin yerine getirilmesinde hız ve kalite bakımından önemli katkılar sağlamıştır. Tıp sekreterliği, diğer sekreterliklerden uzmanlık yönüne verilen önem bakımından ayrılmaktadır. Hastane, klinik ve laboratuvarlarda tıp sekreterliklerinin uzmanlık bilgilerine büyük gereksinim duyulmaktadır.Özellikle ülkemizde kullanılan tıbbi sekreter kavramının; literatürde ve gelişmiş ülkelerdeki uygulamalarda, birden çok kavramla ifade edildiği görülmektedir.

Bunlar tıbbi kayıt görevlisi, tıbbi transkripsiyonist, tıp sekreteri, yönetici tıbbi asistan, kodlayıcı, hasta kabul görevlisi, resepsiyonist, tıbbi kayıt teknisyeni ve sağlık bilgi teknisyeni olarak tanımlanmaktadır.

Yurt dışında oldukça eski bir geçmişe sahip olan (1912) tıbbi mesleğinin Türkiye’deki gelişimi oldukça yenidir. 

Tıbbi  Sekreterlerin Görev Tanımı

Tıbbi sekreter, hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu oluncaya kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları bilimsel ilke ve kurarlara göre tutan, dosyalayan, arşivleyen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlama işlemlerini yapan ayrıca idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yapan mesleki eğitim almış sağlık personelidir. 

Tıbbi Sekreterin Görev Yetki ve Sorumlulukları

• Hastanın randevu hizmetlerini düzenler
Hasta kabul işlemlerini yapar
• Hastayı kurumun işleyişi ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirir
• Hastaya ait tıbbi kayıtları tutar
• İdari ve tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütür
• Hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları bilimsel metotlarla dosyalayarak
arşivler ve gerektiğinde tekrar hizmete sunar (Tıbbi dokümantasyon faaliyeti)
• Hastalıkları-işlemleri ve sağlıkla ilgili sorunları belirlenen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre kodlama işlemlerini yapar
• Tıbbi istatistikler ile ilgili verileri toplar ve bilimsel metotlarla analiz ederek sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor eder.

Tıbbi Sekreterlik Eğitiminin İçeriği

Tıbbi dokümantasyon, tıbbi terminoloji, on parmak klavye kullanımı, tıbbi terminoloji, bilgisayar teknolojileri, halkla İlişkiler, sağlık bilgi sistemi, biyoistatistik, sağlık hizmetleri yönetimi, anatomi, halkla ilişkiler, temel bilgi teknolojileri hastane bilgi sistemleri, hastalıkların uluslararası sınıflandırılması, halk sağlığı ve tıbbi deontoloji, tıbbi sekreterlik teknikleri, hastalıklar bilgisi.

Kazanılan Bilgi ve Beceriler

Konuşma, dinleme, giyim, protokol kuralları, işe motive olma, yöneticiyle çalışma, hasta ve sahipleriyle etkili ve düzenli iletişim kurma, tıbbi kayıt sisteminin düzenlenmesi ve etkin kullanımı, diksiyon, dosyalama ve arşivleme teknikleri, kodlama için esas olan tıbbi kayıtlardan ICD–10 sistemini kullanarak kodlama yapabilme, iş yazıları ve resmi yazışmaların hızlı ve düzenli yapılması konularında bilgi ve beceri kazanırlar. Çok iyi bilgisayar ve klavye kullanım becerisine sahip olan mezunlar ayrıca meslekleri ile ilgili grafik, dizgi, tasarım konularında da bilgi ve beceriye sahip olmaktadırlar.

Eczanelerin Halkla İlişkilerini Yöneten Meslek

İstihdam İmkânları

Mezunlar; özel ve kamu sağlık sektöründe çalışmaktadırlar. 

Kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimler yanında sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi, personel, döner sermaye, satın alma gibi idari birimlerde de görev yapmaktadırlar.

Özel sektörde, özel hastaneler, özel sağlık merkezleri, özel laboratuar, özel muayenehane, eczane, özel radyoloji merkezleri, ecza depoları ve yazılım firmalarında çalışmaktadırlar.

Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, bu programı bitirenlere özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında talep giderek artmakta ve mezunlara geniş iş imkânı bulunmaktadır.
TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI

Comments System WIDGET PACK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK EĞİTİMLER